BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Władze

Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest dr inż. Piotr Durajczyk

  1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej jest terenowym organem administracji publicznej w zakresie żeglugi śródlądowej podległy bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.
  2. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, w zakresie swego działania, podejmuje decyzje administracyjne i postanowienia.
  3. W czasie nieobecności dyrektora Urzędu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
  4. Organizację i technikę pracy biurowej w Urzędzie reguluje instrukcja kancelaryjna wprowadzona Zarządzeniem nr 2/2001 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej Szczecinie z dnia 15.10.2001 r.
  5. Szczegółowe zakresy zadań służbowych pracowników określają karty stanowisk pracy.
  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 9 marca 2022
  • Autor modyfikacji
Skip to content