Biuletyn Informacji Publicznej

Godziny pracy

Godziny urzędowania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w poniedziałki w godz. 07:30 – 18:00 od wtorku do piątku w godz. 07.30 – 15.30 w sobotę i w niedzielę nieczynne

Władze

Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest dr inż. Piotr Durajczyk Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej jest terenowym organem administracji publicznej w zakresie żeglugi śródlądowej podległy bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, w zakresie swego działania, podejmuje decyzje administracyjne i postanowienia. W czasie nieobecności dyrektora Urzędu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. Organizację […]

Statut

Zarządzenie nr 32 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pobierz Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pobierz

Struktura organizacyjna

Zarządzeniem nr 7/2023 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 30.06.2023 r. nadano nowy Regulamin Organizacyjny, na podstawie którego określono schemat organizacyjny, zadania Urzędu oraz zakres działania pracowników i Dyrektora Urzędu.

Terytorialny zakres działania

Podstawa prawna § 2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz.U. nr 77 poz. 831), ustala się następujący terytorialny zakres działania (…) dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie: Śródlądowe drogi wodne: rzeka Odra od 542,4 km (Ujście Nysy […]

Podstawa prawna

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.). Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi […]

Rejestry, ewidencja, archiwa

Zgromadzony zbiór dokumentacji w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowią akta z lat 1961 – 2008, dotyczące m. in.: wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, prowadzenia inspekcji statków, wydawania dokumentów rejestracyjnych, wydawania dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw zdolności żeglugowej, żeglarskich książeczek pracy, wykonywania kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i […]

Załatw sprawę

Wszystkie sprawy skierowane do Urzędu realizowane są niezwłocznie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne.

Majątek Urzędu

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „echosondy wielowiązkowej GeoSwath Plus”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 15.07.2024 r.  Sz-213-04/2024 Ogłoszenie o […]

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2021

Skip to content