Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Inspektor nadzoru nad żeglugą

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru nad żeglugą

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

Miejsce wykonywania pracy:

ul. Graniczna 4 66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej;
 • Przeprowadzanie inspekcji statków i szlaku żeglownego;
 • Kontrola przestrzegania przepisów dot. żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, na przystaniach i zimowiskach;
 • Kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego;
 • Przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych;
 • Weryfikacja żeglarskich książeczek pracy.
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej, potwierdzona patentem oficera żeglugi śródlądowej /kapitan lub stermotorzysta/;
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym pracy na komputerze;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Dostępność 

 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 
Warunki pracy 
 • Reprezentacja Urzędu, kontakt z petentami, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Narzędzia pracy - jednostka pływająca - członek załogi statku inspekcyjnego, komputer, radiotelefon VHF. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości i przystosowania istniejących.
 
Dodatkowe informacje
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu nr: 91 43 40 279. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Patent oficera żeglugi śródlądowej kapitana lub stermotorzysty;
 • Prawo jazy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj

 • do 1sierpnia2021
 • na adres:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4,
  sekretariat - pokój nr 29, parter. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Inspektor nadzoru nad żeglugą - Kostrzyn nad Odrą"
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Przetwarzanie danych osobowych
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin tel. 91 43 40 279, fax: 91 43 40 129 sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin iod@szczecin.uzs.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Dokument utworzony: 05.04.2018 Autor dokumentu: Damian Leśniak
Ostatnia modyfikacja: 20.07.2021 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij