Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Statut

Dz.Urz.MTBiGM.2012.26

ZARZĄDZENIE Nr 32

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

(Dz. Urz. MTBiGM z dnia 11 kwietnia 2012 r.)

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (Dz. Urz. MTiGM Nr 3, poz. 11).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)       Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

 

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

§ 1. Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwanego dalej "Urzędem", określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwanego dalej "Dyrektorem".

§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:

1)     nadzoru nad żeglugą;

2)     inspekcji technicznej statków;

3)     administracyjnych;

4)     finansowo - organizacyjnych;

5)     technicznych.

2. W zależności od potrzeb, stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone w wydziały lub zespoły.

3. Obsługę finansowo-księgową Urzędu wykonuje główny księgowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dyrektor może upoważnić osoby zajmujące stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

5. Zastrzega się do wyłącznej decyzji Dyrektora sprawy:

1)     kadrowe i gospodarki finansowej;

2)     na podstawie odrębnych przepisów.

6. Dla realizacji określonych zadań, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1.

7. Zakres czynności i tryb stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor w:

1)     opisach stanowisk pracy - dla pracowników korpusu służby cywilnej;

2)     kartach stanowisk pracy - dla pozostałych pracowników.

§ 3. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2 ust. 1, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 4. 1. Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności sprawy wynikające z:

1)     ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej w zakresie:

a)  prowadzenia pomiaru statku,

b)  prowadzenia inspekcji technicznej statku,

c)  zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS);

2)     odrębnych przepisów.

Dokument utworzony: 15.05.2014 Autor dokumentu: Nieznany
Ostatnia modyfikacja: 15.05.2014 Autor modofikacji: Nieznany
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij