Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Specjalista ds. płac i kadr

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: płac i kadr

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin

ADRES URZĘDU:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ,pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw dotyczącychc wynagrodzeń, w tym:
 • sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za pomocą programu płacowego QNT.
 • naliczenia zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, oraz prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich za pomocą programu płacowego,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń za pomocą programu płacowego,
 • dokonywanie terminowych rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK: sporządzanie deklaracji i raportów rozliczeniowych, oraz nadzór nad terminowym przekazywaniem składek,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za pomocą programu PŁATNIK,
 • naliczanie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących wynagrodzeń, w tym:
 • dekretowanie i sporządzanie poleceń księgowania wszelkich list płac pracowników Urzędu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 • sporządzanie wydruków kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników każdorazowo po zakończonym roku,
 • archiwizowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Urzędu, oraz zaświadczeń Rp-7 dla byłych pracowników Urzędu.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, informacji i analiz dotyczących płac na potrzeby Ministerstwa.
 • Współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, oraz innymi zewnętrznymi organami.
 • Weryfikacja zawartych umów o pracę i sporządzanie na tej podstawie zaangażowania do wykonywania planu.
 • Dokonywanie przelewów z tyutułu wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników zgodnie z listami płac, oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie sporządzonego wykazu.
 • Inne prace zlecone przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok na stanowisku ds. płac i kadr w administracji publicznej
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu wykonywanych zadań (naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z US i ZUS);
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych;
 • dobra znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych;
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • znajomość systemu informatycznego QNT;
 • samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy;
 • zdolność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 • rzetelność i terminowość;
 • odpowiedzialność i dyskrecja;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office - w szczególności programów Exel i Word);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z obsługi kancelaryjnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, plac Stefana Batorego 4
  parter, sekretariat, pokój nr 29
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Specjalista ds. płac
  i kadr"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4, e'mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, tel. nr 91 43 40 279
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4, e'mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl , tel. nr 91 43 40 279
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3400-3500zł+ dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel; 91 43 22 841.
Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel: 91 43 22 841.
Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek stażowy ( wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS, możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Legenda


Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Dokument utworzony: 04.12.2018 Autor dokumentu: Robert Zaciura
Ostatnia modyfikacja: 04.12.2018 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij