Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Specjalista ds. płac i kadr

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: płac i kadr

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie
 
ADRES URZĘDU:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

 

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok na stanowisku ds. płac i kadr w administracji państwowej
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu wykonywanych zadań (naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z US i ZUS);
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
 • dobra znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy;
 • zdolność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 • rzetelność, terminowość;
 • odpowiedzialność, dyskrecja.
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office - w szczególności programów Excel i Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

ZAKRES ZADAŃ 

 • 1. Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń, w tym:
 • sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za pomocą programu płacowego QNT,
 • naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, oraz prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich za pomocą programu płacowego,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń za pomocą programu płacowego,
 • dokonywanie terminowych rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK: sporządzanie deklaracji i raportów rozliczeniowych, oraz nadzór nad terminowym przekazywaniem składek,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, i zleceniobiorców z ubezpieczenia społecznego, i zdrowotnego za pomocą programu PŁATNIK,
 • naliczanie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • 2. Prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących wynagrodzeń, w tym:
 • dekretowanie i sporządzanie poleceń księgowania wszelkich list płac pracowników Urzędu zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową,
 • sporządzanie wydruków kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników każdorazowo po zakończonym roku,
 • archiwizowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • 3. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Urzędu, oraz zaświadczeń Rp-7 dla byłych pracowników Urzędu;
 • 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, informacji i analiz dotyczących płac na potrzeby Ministerstwa;
 • 5. Współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, oraz innymi zewnętrznymi organami;
 • 6. Weryfikacja zawartych umów o pracę i sporządzanie na tej podstawie zaangażowania do wykonania planu.
 • 7. Dokonywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników zgodnie z listami płac, oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie sporządzonego wykazu;
 • 8. Inne prace zlecone przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;
 • znajomość systemu informatycznego QNT

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4,
  sekretariat, pokój nr 29,parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  " Specjalista ds. płac i kadr "
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43-40-279
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43-40-279
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3400-3500zł+ dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel; 91 43 22 841.
Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel: 91 43 22 841.

Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek stażowy ( wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS, możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Dokument utworzony: 04.01.2019 Autor dokumentu: Robert Zaciura
Ostatnia modyfikacja: 11.01.2019 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij