Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Inspektor do spraw administracyjnych

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Ogłoszenie nr 75274 / 04.03.2021

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
70-207 Szczecin, PL. S. Batorego 4

Adres urzędu:
Urząd Żeglugi Śródlądowej,
70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4

INFORMACJE

 • Pierwszeństwo: dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Umowa o pracę: na czas zastępstwa.
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 • Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 złbrutto.
 • Ważne do: 19 marca 2021.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ
Osoba na tym stanowisku:

 • Analizowanie kompletności składanych wniosków o przeprowadzenie inspekcji i pomiar statków.
 • Wydawanie świadectw pomiarowych, unijnych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej.
 • Kompletowanie i wydawanie zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji i pomiarów statków.
 • Nadawanie europejskich numerów identyfikacji statków.
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji świadectw pomiarowych, numerów ENI, unijnych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej.
 • Prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
 • Wprowadzanie danych do elektronicznych rejestrów statków, w tym Europejskiej Bazy Danych Statków EHDB.
 • Udział w międzynarodowych pracach grup eksperckich w zakresie budowy i rozbudowy elektronicznych rejestrów statków, załóg i dróg wodnych.
 • Wykonywanie sprawozdań z działalności Technicznej Komisji Inspekcyjnej.
 • Inne prace w tym biurowe przydzielone przez Przewodniczącego TKI.
 • Obliczanie kosztów przeprowadzenia inspekcji technicznych.

KOGO POSZUKUJEMY
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe techniczne.
 • Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej.
 • Znajomość następujących aktów prawnych: Ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej z późn. zm. oraz aktów wykonawczych do ww. Ustawy.
 • Znajomość obsługi biurowego oprogramowania komputerowego MS Office, Rzetelność i terminowość.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe).
 • Znajomość obsługi programów wspierających projektowanie (AutoCAD, Inventor).

CO OFERUJEMY

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze.
 • Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

APLIKUJ DO: 19 MARCA 2021
Aplikuj mailowo na adres: nabory@szczecin.uzs.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 75274 / 04.03.2021. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 75274" pod adres: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, sekretariat, pokój nr 29, parter. Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Inspektor administracyjny"

WIĘCEJ O PRACY NA STRONIE URZĘDU: www.szczecin.uzs.gov.pl

  • Dokumenty należy złożyć do: 19.03.2021
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, email: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, telefon nr: 91 43 40 279
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, email: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon nr: 91 43 40 279
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
   • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  • 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Dokument utworzony: 05.03.2021 Autor dokumentu: Łukasz Szełemej
Ostatnia modyfikacja: 05.03.2021 Autor modofikacji: Łukasz Szełemej
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij