Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Specjalista do spraw monitorowania bezpieczeństwa ruchu żeglugowego

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: monitorowania bezpieczeństwa ruchu żeglugowego

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie
 
ADRES URZĘDU:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca w systemie dwuzmianowym w sezonie nawigacyjnym.
Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu nawigacyjnym lub pokrewnym
 • Znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie ,
 • Znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami,
 • Znajomość Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych,
 • Znajomość urządzeń nawigacyjnych,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

ZAKRES ZADAŃ 

 

 • Monitorowanie ruchu jednostek śródlądowych na obszarze działania systemu RIS,
 • Rozpowszechnianie informacji nawigacyjnych, hydrologiczno-meteorologicznych oraz informacji wpływających na bezpieczeństwo żeglugi,
 • Przekazywanie odpowiednim służbom informacji o niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach dla ruchu żeglugowego, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach,
 • Prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej,
 • Sporządzanie raportów dobowych z obserwacji ruchu statków,
 • Sporządzanie statystyk z ruchu statków,
 • Publikowanie informacji dla kapitanów NtS,
 • Opracowywanie i zarządzanie taktycznymi i strategicznymi informacjami o ruchu,
 • Aktualizacja portalu informacyjnego Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,
 • Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości z podstawowej działalności Centrum RIS,
 • Współpraca z administracją drogi wodnej objętej obszarem RIS oraz dróg wodnych przyległych do tego obszaru, tj. PGWWP RZGW Szczecin, WSA Eberswalde i Urząd Morski w Szczecinie.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Kwalifikacje w służbie pokładowej statków śródlądowych, potwierdzonych stosownymi świadectwami lub patentami,
 • Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF,
 • Świadectwo obserwatora radarowego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Prawo jazdy kat. B

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE  

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Znajomość języka angielskiego –czytanie i tłumaczenie tekstu
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. monitorowania bezpieczeństwa ruchu żeglugowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje w służbie pokładowej statków śródlądowych
 • Kopia świadectwa obserwatora radarowego
 • Kopia świadectwa operatora radiotelefonisty VHF
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4,
  sekretariat, pokój nr 29, parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  "Specjalista ds. monitorowania bezpieczeństwa ruchu żeglugowego"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl,telefon: 91 43 40 279
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43 40 279
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3200 + dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel: 91 43 40 279.
Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel: 91 43 40 279.

Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek stażowy(wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS, możliwość korzystania z oferty ubezpieczenia grupowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Dokument utworzony: 21.03.2019 Autor dokumentu: Robert Zaciura
Ostatnia modyfikacja: 21.03.2019 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij