Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Specjalista ds. zamówień publicznych

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Ogłoszenie nr 82738 / 11.08.2021

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
70-207 Szczecin, PL. S. Batorego 4

Adres urzędu:
Urząd Żeglugi Śródlądowej,
70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4

INFORMACJE

 • Pierwszeństwo: dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Liczba stanowisk: 1.
 • Wymiar etatu: 1.
 • Status: nabór w toku.
 • Miejsce pracy: Szczecin. Pl. Batorego 4.
 • Ważne do: 22.08.2021 r.
 • Wynagrodzenie: zasadniczne nie mniej niż 3500,00 zł brutto.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ
Osoba na tym stanowisku:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, w tym postępowań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 j.t.) a także zwolnionych ze stosowania ww. ustawy w szczególności zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych.
 • Przygotowywanie i publikowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i towarzyszących jej dokumentów, ogłoszeń, zmian i wyjaśnień oraz innych niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania i rozpatrywania wniosków Wykonawców oraz udział w przygotowywaniu odpowiedzi lub wystąpień w prowadzonych postępowaniach.
 • Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w roli sekretarza w tym sporządzanie protokołów postępowań o zamówienie publiczne.
 • Udział w opracowywaniu treści odpowiedzi na odwołanie oraz innych pism oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych.
 • Dokonywanie analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wniosek, istotne postanowienia umowy, formularze, zapytanie ofertowe, zaproszenie do składania ofert itp.) oraz wskazywanie kierunków i zakresu ich korekty pracownikom merytorycznym w celu zgodnego z prawem udzielenia zamówienia publicznego.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów Urzędu.
 • Rejestracja wniosków zakupowych zgodnie z przyjętymi w Urzędzie zasadami.
 • Sporządzanie planu zamówień publicznych w oparciu o informacje przekazane przez pracowników merytorycznych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie ich do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji oraz uczestnictwo w procedurach zewnętrznych organów kontroli dot. postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych procedur dot. zamówień publicznych, w szczególności regulaminu zamówień publicznych i jego aktualizacji a także obowiązujących w Urzędzie druków i wzorów w szczególności wniosków zakupowych i zapytań ofertowych.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami odpowiedzialnymi za procedury udzielania zamówień publicznych a także podmiotami odpowiedzialnymi za monitoring, sprawozdawczość oraz rozliczanie zamówień publicznych finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności UE.
 • Współpraca z kancelarią prawną w zakresie zamówień publicznych oraz umów.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji.

KOGO PUSZUKUJEMY
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią aktów wykonawczych.
 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Biegłe umiejętności w zakresie obsługi komputera (MS Office, Lex, Legalis, Platforma zakupowa, system elektronicznego obiegu dokumentów) oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, ksero).
 • Samodzielność w organizacji pracy.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obowiązkowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Studia podyplomowe - zamówienia publiczne.

CO OFERUJEMY

   • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

DOSTĘPNOŚĆ

   • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY

   • Miejsce pracy zlokalizowane jest na parterze budynku. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
   • Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.

DODATKOWE INFORMACJE

   • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
   • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
   • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
   • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
   • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

   • CV i list motywacyjny.
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe).
    • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

APLIKUJ DO: 22 SIERPNIA 2021
Aplikuj mailowo na adres: nabory@szczecin.uzs.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 82738 / 11.08.2021. Lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 82738" pod adres: Urząd Żeglugi Śródlądowej, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pokój nr 29, parter. Dokumenty prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Specjalista do spraw zamówień publicznych".

WIĘCEJ O PRACY NA STRONIE URZĘDU: www.szczecin.uzs.gov.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (+48) 91 43 40 279

   • Dokumenty należy złożyć do: 22.08.2021 r.
   • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.
   • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

    • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
     email: sekretariat@uzs.szczecin.gov.pl, tel. 91 43 40 279
    • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin email: iod@uzs.szczecin.gov.pl, tel. 91 43 40 279
    • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
    • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
    • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
    • Uprawnienia:
     • 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     • 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     • 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     • 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
      • - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
     • 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   • Podstawa prawna przetwarzania danych:
    • 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    • 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
    • 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
   • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Dokument utworzony: 11.06.2021 Autor dokumentu: Łukasz Szełemej
Ostatnia modyfikacja: 12.08.2021 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij