Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Specjalista ds. elektronicznych map nawigacyjnych

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. elektronicznych map nawigacyjnych

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie
 
ADRES URZĘDU:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie

WARUNKI PRACY

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Praca w terenie oraz na jednostce pomiarowej . Miejsce pracy zlokalizowane jest na parterze budynku. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia lub hydrografia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze związanym z hydrografią i/lub administracją publiczną
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych
 • Praktyczna wiedza potrzebna do obsługi sprzętu pomiarowego (echosonda jedno i wielowiązkowa, systemy pozycjonowania)
 • Znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

ZAKRES ZADAŃ 

 • Aktualizacja śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych: wprowadzanie zmian w warstwach topograficznych oraz batymetrycznych
 • Przeprowadzanie walidacji komórek map
 • Generowanie nowej edycji komórek map zgodnych ze standardem śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych
 • Planowanie oraz wykonywanie pomiarów terenowych w technologii GNSS/RTK przy użyciu odbiornika satelitarnego wraz z kontrolerem oraz oprogramowaniem producenta, a także ArcGIS, Caris
 • Asysta w trakcie pomiarów hydrograficznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu nawigacyjno-pomiarowego oraz oprogramowania hydrograficznego
 • Obsługa nawigacyjnego i hydrograficznego sprzętu pomiarowego, w tym echosondy jedno i wielowiązkowej, sensora/sonda SVP do pomiaru prędkości dźwięku w wodzie, sonaru, systemu pozycjonowania GPS-RTK oraz przetwarzanie i analiza zebranych danych pomiarowych
 • Kontrola pozycji oznakowania nawigacyjnego stałego oraz pływającego
 • Gromadzenie i archiwizowanie danych z pomiarów terenowych
 • Dystrybucja elektronicznych map nawigacyjnych na portalach informacyjnych Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Centrum RIS
 • Zarządzanie serwisem „Dystrybucja map”, w tym aktualizacja usług RIS wykorzystujących produkty InlandENC
 • Utrzymywanie specjalistycznego oprogramowania pomiarowo-hydrograficznego w aktualności
 • Kontakt ze wsparciem technicznym producenta oprogramowania do produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych

 WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami
 • Obsługa programów: Qinsy, ArcGIS
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE  

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego –czytanie i tłumaczenie tekstu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
  sekretariat pokój nr 29, parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  "Specjalista ds. elektronicznych map nawigacyjnych"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, email: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, telefon nr 91 43 40 279
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, email: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon nr 91 43 40 279
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i dodatek stażowy (wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1 % za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać pod nr tel. 91 43 40 279.

Dokument utworzony: 03.07.2019 Autor dokumentu: Robert Zaciura
Ostatnia modyfikacja: 03.07.2019 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij